แบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ